اصل ماجرا

چطور یک ایده و قاعده حفظ دارایی های دیجیتال اعتماد به نفس بیش از ۱۵۰,۰۰۰ مشتری را برای سرمایه گذاری در ارز رمز ها افزایش داد.